De ouders van onze leerlingen zijn belangrijk voor ons. Ze vormen een klankbord, een sparringpartner en samen werken we aan een nog mooiere school. We vinden het dan ook belangrijk open te communiceren, elkaar vertrouwen te geven en elkaar te informeren over het wel en wee van de kinderen. Met de gedeelde kennis van ouders en leerkrachten kunnen we ervoor zorgen dat al onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien, zelfstandig en in de groep, thuis en op school. Het is dan ook niet zonder reden dat we dit jaar het traject ‘Succesvol samenwerken met ouders’ zijn gestart. In dit traject is de driehoek ouder-leraar-kind heel belangrijk, met ouders als ervaringsdeskundigen en leerkrachten als onderwijsprofessionals.

Maar onze ouders doen meer!

Actieve ouderraad. Handen, ogen, oren.
Onze ouderraad is verantwoordelijk voor de organisatie van allerlei activiteiten in en om school. Fijn, dat we als school kunnen rekenen op extra handen om Sinterklaas tot een groots feest te maken, een overheerlijke paaslunch voor te bereiden of de jaarlijkse Koningsspelen te organiseren. Deze belevenissen maken de basisschoolperiode van onze leerlingen onvergetelijk. Dankzij de ouderraad kunnen we ook rekenen op extra ‘ogen en oren’ in school: leeft er iets bij ouders dat we moeten weten? Dan speelt de ouderraad dit door aan de MR en wordt het als agendapunt ingebracht in de vergadering.

Bezielde MR. Voor alle belangen.
Zoals iedere school heeft ook de Ichthusschool een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd, die direct invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van het bestuur en de directie. Vaak heeft de MR hierbij adviesrecht. Soms is de instemming van de MR noodzakelijk.

Bij vragen, problemen of klachten kunt u zich wenden tot de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Jaarverslag MR 2019-2020

MR Notulen 07-09-2020

MR Notulen 02-11-2020

MR Notulen 03-02-2021